Аксіологічна концепція мистецького навчання студентів факультетів мистецтв

Автор(и)

  • Козир Алла Володимирівна Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова https://orcid.org/0000-0002-7138-6874
  • Дуб’юк Наталія Миколаївна Комунальний заклад загальної середньої освіти «Луцький ліцей №4 імені Модеста Левицького Луцької міської ради»

DOI:

https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series14.2022.28.02

Ключові слова:

майбутні вчителі музичного мистецтва, аксіологічна концепція, фахове навчання, теорія цінностей

Анотація

У статті розкритті особливості аксіологічної концепції мистецького навчання майбутніх учителів музичного мистецтва. Розглянуті можливості широкого використання аксіологічної концепції у навчально-виховному процесі студентів факультетів мистецтв завдяки спрямуванню змісту, форм та методів на формування їхньої якісної професійної підготовленості до продуктивної діяльності з учнями на засадах органічної системи ціннісних орієнтацій. З’ясовано, що ціннісне ставлення в процесі засвоєння мистецтва є підґрунтям підготовки особистості до співтворчості. Адже основу осягнення цього процесу складає розуміння ціннісного ставлення до творів мистецтва як характерної ознаки творчої активності особистості, що й складає основу реалізації суб’єктно-об’єктних відносин у практичній діяльності. Виокремлено, що художньо-музичні цінності є результатом духовного опанування особистістю творів мистецтва, усвідомлення їх змісту, естетичної форми, здійснення глибокого музично-педагогічного аналізу мистецьких творів.

Посилання

Авдієвський А.Т. (1996), Формування особистості на ґрунті національно-культурного відродження. Мистецтво у школі: зб. ст., упор. І.М.Гадалова. К.: УДПУ. Вип. І. С. 80-83.

Алексюк А.М. (1998), Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія: підручник для студ. і викл. вищ. навч. закл. К.: Либідь, 1998. 558, [1] с.

Андрущенко В.П. (2004), Про концептуальні засади філософії освіти. Нова парадигма: альманах наук. праць. К., НПУ імені М.П. Драгоманова. Вип. 36. С. 8-20.

Анциферова Л.И. (1974), Развитие и современное состояние зарубежной психологии. М. С. 34-54.

Асмолов А.Г. (2001), Психология личности: Принципы общепсихологического анализа. М.: Смысл. 416 с.

Бех І.Д. (2018), Особистість на шляху до духовних цінностей: монографія. Київ-Чернівці: «Букрек». 320с.

Вітвітська С.С. (2015), Аксіологічний підхід до виховання особистості майбутнього вчителя. Креативна педагогіка. №10. С. 63-67.

Гончаренко С.У. (2011), Український педагогічний енциклопедичний словник. Вид. 2-ге. Рівне: Волинські обереги. 552 с.

Зязюн І.А., Сагач Г.М. (1997), Краса педагогічної дії: навч. посіб. для вчителів, аспірант., студ. К.: Українсько-фінський ін-т менеджменту і бізнесу, 1997. 302, [1] с.

Kozyr A., Labunets V., Pankiv L., Liming W., Geyang Zh.: (2020), Methodological Aspects of Modernization of Professional Training of Future Music Teachers. Utopia y Praxis Latinoamericana. Revista Internacional de Filosofia y Teoria Social. Universidad del Zulia-Venezuela. Vol. 25. 2020. pp. 370-377.

Мойсеюк Н.Є. (2001), Педагогіка:навч. посіб. 3-є вид., допов. К. : ВАТ «КДНК». 608 с.

Костюк Г.С. (1989), Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. К. : Рад. школа. 608 с.

Орлов В.Ф. (2003), Професійне становлення вчителів мистецьких дисциплін: теорія і технологія: монографія за заг. ред. І.А. Зязюна. К. : Наукова думка. 262 с.

Падалка Г.М. (2008), Педагогіка мистецтва (теорія і методика викладання мистецьких дисциплін). Київ : Освіта України. 274 с.

Рудницька О.П. (2005), Педагогіка загальна та мистецька: навчальний посібник. Тернопіль : Навчальна книга Богдан. 360 с.

Сластёнин В.А. (2000), Педагогика: учеб. пособ. для студ. пед. учебн. заведений.В.А. Сластёнин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко. М. 423 с.

Navickienyo L.(2001), Emocinio Imitavito Metodas. Vilnus, 2001. 128 p.

Ruszkowski J., Gornics E., Zurek M. (2004), Leksykon integracji europejskiej. Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN. 636 s.

SengeP. (1990), The Fifth Discipline, NewYork, Doubleday. Р. 95-146.

Willoygby D. (1996), The World of Musik. Third ed. Boston : MacGraw-Hill. 381 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-28

Номер

Розділ

Розділ 1. Концептуальні засади сучасної мистецької освіти