ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ СУЧАСНИХ СТАРШОКЛАСНИКІВ З РІЗНИМ ТИПОМ ЕТНІЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

Ключові слова: етнічна ідентичність, типи етнічної ідентичності, цінності, термінальні цінності, інструментальні цінності, ціннісні орієнтації

Анотація

Статтю присвячено вивченню особливостей ціннісних орієнтацій сучасних старшокласників з різним типом етнічної ідентичності. Виявлено, що цінності займають важливе місце у структурі етнічної ідентичності, оскільки вони є однією із складових суспільного й особистісного світогляду. Використано методики «Типи етнічної ідентичності» й «Ціннісні орієнтації». Констатовано переважання у старшокласників таких типів етнічної ідентичності, як етнічна норма та етнічна індиферентність. Не помічено статистично значущих статевих відмінностей між показниками типів етнічної ідентичності. В ієрархії термінальних цінностей старшокласників найважливішими є «здоров’я», «активне діяльне життя», «розвиток», найменш важливими – «суспільне визнання», «творчість» і «щастя інших». В ієрархії інструментальних цінностей найважливішими для старшокласників є «вихованість», «освіченість», «життєрадісність», найменш важливими – «високі запити», «ретельність», «непримиренність до недоліків». Констатовано наявність кореляційних взаємозв’язків між типами етнічної ідентичності та ціннісними орієнтаціями досліджуваних. Виявлено переважання цінності «здоров’я» для усіх типів етнічної ідентичності, крім «етнонігілізму». Для старшокласників із типом «етнонігілізм» домінуючими цінностями є «впевненість» і «продуктивне життя» (термінальні) та «ретельність» і «самоконтроль» (інструментальні). «Цікава робота» – термінальна цінність, яка є найважливішою для досліджуваних із переважанням «етнічної індиферентності». В «етноегоїстів» високу позицію в ієрархії цінностей займають категорії «любов» (термінальна цінність) і «чесність» (інструментальна), а в старшокласників із типом «етноізоляцизм» – «наявність друзів» (термінальна). Для осіб, у яких наявний високий прояв «національного фанатизму», значне місце в ієрархії термінальних цінностей займає «матеріально забезпечене життя». Отже, встановлено специфічні відмінності в ціннісній сфері старшокласників із різними типами етнічної ідентичності.

Література

 1. Бичко, О.В. (2004). Психологічні особливості етнічної ідентичності студентської молоді Східного та Південного регіонів України. (Автореф. дис. канд. психол. наук). Київ.
 2. Бойко, С.М. (2002). Базові цінності українського народу. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Українознавство, 6, 17-24.
 3. Данилюк, І.В., & Предко, В.В. (2019). Психологічні особливості вияву етнонаціональних установок у взаємозв’язку з ціннісними орієнтаціями та етнічною ідентичністю українців. Теорія і практика сучасної психології, 2(1), 42-49.
 4. Журавльова, Л.П., & Мужанова, Н.В. (2018). Особливості ціннісно-смислової сфери осіб, які належать до неформальних субкультур. Український психологічний журнал, 10, 79-92.
 5. Журавльова, Л.П., & Мужанова, Н.В. (2019). Динаміка ціннісно-смислової сфери учасників субкультур. Психологія: реальність і перспективи, 12, 66-71.
 6. Журавльова, Л.П., & Шмиглюк, О.Г. (2020). Етнічна ідентичність та особистісне зростання. Л.П. Журавльова (Ред.). Особистісне зростання в умовах трансформації сучасного суспільства (Монографія). Житомир : Вид. О. О. Євенок, 7-34.
 7. Кислинська, Д.М. (2016). Особливості структури індивідуальних життєвих цінностей майбутніх правоохоронців у різних сферах життя. Наука і освіта, 7, 15-20. https://doi.org/10.24195/2414-4665-2016-7-5
 8. Котлова, Л.О. (2015). Ціннісні орієнтації особистості в умовах суспільних трансформацій. Освіта регіону: Політологія. Психологія. Комунікації, 1(38), 36-42.
 9. Майстренко, Т.М. (2016). Особистісні цінності у регуляції навчальної діяльності студентів. Наука і освіта, 5, 218-222. https://doi.org/10.24195/2414-4665-2016-5-35
 10. Місенг, Д. (2018). Ціннісні орієнтації сучасного українського юнацтва. Психологічні виміри культури, економіки, управління: Науковий журнал,11, 198-205.
 11. Мейжис, І.А. (2018). Цінності і соціальна еволюція суспільств. Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Серія: Соціологія, 84(71), 18-28.
 12. Михальчук, Ю.О. (2005). Психолого-педагогічні умови гармонізації етнічної самосвідомості старшокласників. (Автореф. дис. канд. психол. наук). Київ.
 13. Наумова, Ю.А. (2020) Особенность взаимосвязи типов этнической идентичности, личностных черт и ценностных ориентаций студентов в образовательном процессе. Мир науки, культуры, образования, 1(80), 33-35.
 14. Рибак, О. (2019). Емпіричне дослідження взаємозв’язку ціннісних орієнтацій та етнічної ідентичності студентської молоді. Проблеми сучасної психології, 44, 278-297.
 15. Романюк, Л.В. (2009). Цінності в структурі особистості. Проблеми сучасної психології, 4, 340-353.
 16. Романюк, Л.В., Деспоташвілі, М.Н., & Коробейніков, Г.В. (2017). Феноменологічно-синергетична методологія конструювання умов становлення цінностей особистості студента-спортсмена. Наука і освіта, 7, 5-10.
 17. Солдатова, Г.У. (1998). Психология межэтнической напряженности. Москва: Смысл.
 18. Пілішек, С. (2019). Текст як віддзеркалення множинної етнічної ідентичності (на матеріалі автобіографій Н. Мандели та П. Абрагамса). Психолінгвістика, 25(2), 250-272. https://doi.org/31470/2309-1797-2019-25-2-250-272
 19. Rokeach, M. (1968). Beliefs, Values, Attitudes. A theory of Organization and Change. The Jossey-Bass behavioral science series.
 20. Noels, K.A. (2014). Language variation and ethnic identity: A social psychological perspective. Language and Communication, 35, 88-96. https://doi.org/10.1016/j.langcom.2013.12.001
Опубліковано
2020-07-06