ПСИХОЛОГІЧНА КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ОСОБИСТОСТІ В ОНТОГЕНЕЗІ

 • Марія Шпак Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка https://orcid.org/0000-0001-7073-4673
Ключові слова: емоційний інтелект, розвиток, онтогенез, структурні компоненти, розуміння емоцій, управління емоціями

Анотація

У статті обґрунтовано концептуальні основи розвитку емоційного інтелекту в онтогенезі, визначено теоретико-методологічні підходи, які дають змогу створити цілісне уявлення про сутність емоційного інтелекту людини з точки зору: системного підходу (природа, структура, функції, психологічні механізми розвитку, форми і рівні розвитку в онтогенезі); суб’єктно-діяльнісного підходу (через характеристику основних структурних компонентів діяльності – мотиваційного, змістового, операційного та результативного; визначення сенситивного періоду – найбільш сприятливого для розвитку емоційного інтелекту; аналіз особливостей його прояву в суб’єкта діяльності); особистісно-орієнтованого підходу (через прояв індивідуально-психологічних особливостей розвитку емоційного інтелекту); компетентнісного підходу (шляхом розвитку і формування емоційної компетентності молодших школярів, учителів початкових класів, шкільних психологів, батьків учнів).
Визначено, що емоційний інтелект є інтегральною властивістю особистості, яка відображає пізнавальну здатність людини до розуміння емоцій та управління ними шляхом когнітивної обробки емоційної інформації та забезпечує психологічне благополуччя особистості й успішність соціальної взаємодії. Відповідно до рівнів психічного відображення (сенсорно-перцептивного, когнітивного, особистісного, суб’єктного, духовного) виокремлено форми (емоційний інтелект як властивість: індивіда, суб’єкта діяльності, особистості, суб’єкта життєтворчості, суб’єкта життєдіяльності), психологічні механізми (ідентифікація, наслідування, емоційне зараження, рефлексія, емоційна децентрація, емоційна саморегуляція, антиципація, емпатія), критерії та рівні розвитку емоційного інтелекту в онтогенезі (психофізіологічний, когнітивний, соціопсихологічний, креативно-суб’єктний, екзистенційно-духовний). На основі результатів емпіричного дослідження здійснено порівняльний аналіз особливостей розвитку емоційного інтелекту в старшому дошкільному, молодшому шкільному і підлітковому віці. Доведено, що молодший шкільний вік є сенситивним періодом розвитку емоційного інтелекту.

Література

 1. Андреева, И.Н. (2011). Эмоциональный интеллект как феномен современной психологии (Монография). Новополоцк : ПГУ.
 2. Власова, О.І. (2005). Психологія соціальних здібностей : структура, динаміка, чинники розвитку. (Монографія). Київ : ВПЦ «Київський університет».
 3. Давыдов, В.В., Слободчиков, В.И., & Цукерман, Г.А. (1992). Младший школьник как субъект учебной деятельности. Вопросы психологии, 3-4, 14-19.
 4. Дерев’янко, С.П. (2009). Емоційний інтелект як чинник соціально-психологічної адаптації особистості до студентського середовища. (Дис. канд. психол. наук). Київ.
 5. Журавльова, Л.П., & Шпак, М.М. (2015). Емпатія як психологічний механізм розвитку міжособистісного емоційного інтелекту. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III (25), 49, 85-88.
 6. Люсин, Д.В. (2004). Современные представления об эмоциональном интеллекте. Д.В. Люсин & Д.В. Ушаков (Ред.), Социальный интеллект : Теория, измерение, исследования (с. 29-36). Москва : Ин-тут психологии РАН.
 7. Люсин, Д.В. (2006). Новая методика для измерения эмоционального интеллекта : опросник ЭмИн. Психологическая діагностика, 4, 3-22.
 8. Нгуен, М.А. (2008). Диагностика уровня развития эмоционального интеллекта старшего дошкольника. Ребенок в детском саду, 1, 83-85.
 9. Носенко, Е.Л., & Коврига, Н.В. (2003). Емоцiйний iнтелект : концептуалiзацiя феномену, основнi функції. (Монографія). Київ : Вища школа.
 10. Четверик-Бурчак, А.Г. (2015). Механізми впливу емоційного інтелекту на успішність життєдіяльності особистості. (Дис. канд. психол. наук). Одеса.
 11. Шпак, М.М. (2016). Психологія розвитку емоційного інтелекту молодших школярів. (Монографія). Тернопіль : ТНПУ імені В. Гнатюка.
 12. Averill, J.R. (2004). A tale of two Snarks : emotional intelligence and emotional creativity compared. Psychological Inquiry, 15, 228-233.
 13. Goleman, D. (1995). Emotional intelligence. New York : Bantam Books.
 14. Mayer, J.D. (2000). Emotion, intelligence, emotional intelligence. In J. P. Forgas (Ed.). The handbook of affect and social cognition ( 410-431). Mahwah, NJ : Lawrence Erlbaum.
 15. Mayer, J.D., & Salovey, P. (1993). The Intelligence of emotional intelligence. Intelligence, 17, 433-442.
 16. Salovey,, & Mayer, J.D. (1990). Emotional intelligence. Imagination, Cognition and Personality, 9, 185-211.
 17. Shipley,L., Jackson, M.J., & Segrest, S.L. (2010). The effects of emotional intelligence, age, work experience, and academic performance. Research in Higher Education Journal, 9, 1-18.
Опубліковано
2020-07-06