ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МОТОРНОЇ ПАМ’ЯТІ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

 • Юлія Ходикіна Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди http://orcid.org/0000-0002-0246-5421
Ключові слова: пам’ять, моторна пам’ять, руховий акт, параметри руху, розвиток пам’яті, дошкільники, молодші школярі

Анотація

Статтю присвячено дослідженню психологічних особливостей розвитку моторної пам’яті у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку. В дослідженні розкрито вікову динаміку об’єму, точності та оперативності моторної короткочасної пам’яті дітей у проміжку від старшого дошкільного віку до закінчення молодшого шкільного віку; виявлено статеву специфіку цієї динаміки. Отримано результати щодо вікового зниження помилок відтворення нещодавно зафіксованих у пам’яті рухів за часовим, просторовим і силовим параметрами; встановлено факт гетерохронності прогресу короткочасної моторної пам’яті на м’язове зусилля у досліджуваних різної статі. Доведено значущість об’єму, точності й оперативності моторної короткочасної пам’яті дітей для ефективного запам’ятовування і відтворення руху за його часовим, просторовим і силовим параметрами; виявлено, що взаємозв’язки параметрів моторної пам’яті з показниками відтворення руху мають вікову та статеву специфіку. Уточнено пояснювальні категорії, що належать до концепції пам’яті, за допомогою яких розкриваються психологічні особливості механізмів моторного навчання та засвоєння рухових і трудових навичок. Розглянуто психологічні особливості структурування образу руху, що запам’ятовується у старших дошкільників і молодших школярів під впливом таких чинників, як просторовий аналіз і синтез (конструктивний праксис), рівень концентрації уваги, здатність до навчання, рівень довільності психічної активності дитини. Розкрито вікові особливості структури моторної пам’яті та фактори її ефективності у дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку. Надійність і достовірність одержаних результатів і висновків забезпечено методологічним і теоретичним обґрунтуванням вихідних положень дослідження, відповідністю використаних методів і методик предмету, меті та завданням дослідження, а також критеріям надійності й валідності, репрезентативністю вибірки, поєднанням методів якісного і кількісного аналізу, використанням методів математико-статистичної обробки емпіричних даних.

Література

 1. Акинина, М.Д., Сухоставская, К.В., & Колпашникова, В.С. (2019). Занятия каратэ как средство двигательной и психомоторной подготовки детей дошкольного возраста. Вестник Томского государственного университета, 448, 187-192.
 2. Бернштейн, Н.А. (1990). Физиология движений и активность. Москва : Наука.
 3. Біла, І.М. (2011). Психологія творчого конструювання в дошкільному віці. (Монографія). Київ : Веселка. Режим доступу: https://www.academia.edu/13712984/
 4. Бочарова, С.П. (2016). Психология памяти. Теория и практика для обучения и работы. Харьков : Гуманитарный центр.
 5. Гончаров, В.И. (2014). «Память на движения» как специальный вид памяти. Научно-теоретический журнал «Ученые записки», 1(107), 35-39.
 6. Горшкова, Е., & Рыжова, Е. (2019). Психолого-педагогическая оценка развития движений у детей 5-7 лет. Психологическая наука и образование, 24(3), 85-94.  https://doi.org/10.17759/pse.2019240308
 7. Загревская, А.И., Сосуновский, В.С., & Зальмеж, Т.Н. (2018). Психомоторные особенности детей старшего дошкольного возраста. Психологическая наука и образование, 23(5), 13-21. https://doi.org/10.17759/pse.2018230502
 8. Иванова,Е.Ф. (2019). Теория памяти Г.К. Середы как развитие идей школы  П.И. Зинченко. Культурно-историческая психология, 5(2), 23-37.
 9. Іващенко,О.В., & Прокопенко, Д.О. (2015). Методика педагогічного контролю розвитку рухових здібностей у хлопчиків молодших класів, Матеріали Х Міжнародної електронної наукової конференції «Актуальні проблеми фізичної освіти» (м. Харків, 21-22 травня 2015 р.), (с. 21-24). Харків : ХДАФК. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.27263.41128
 10. Ильин, Е.П. (2003). Психомоторная организация человека: учебник для вузов. Санкт-Петербург : Питер.
 11. Клименко, В. (2013). Психофізіологічні механізми праксису людини. (Монографія). Київ : Видавничий Дім «Слово». Режим доступу: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1564619
 12. Корлякова, С.Г. (2017). Психофизиологические механизмы формирования координационного компонента психомоторных способностей музыкантов. Психологическая наука и образование, 9(1), 115-124. https://doi.org/10.17759/psyedu.2017090112
 13. Корнеев, А.А., & Ломакин, Д.И. (2017). Экспериментальное исследование рабочей памяти у детей и взрослых на материале воспроизведения последовательностей, заданных зрительным образцом. Экспериментальная психология, 10(1), 53-66. https://doi.org/10.17759/exppsy.2017100105
 14. Кузнєцов, М.А., Заїка, Є.В., & Ходикіна, Ю.Ю. (2019). Психологія моторної пам’яті: прикладні аспекти. (Монографія). Харків : Діса плюс. Режим доступу: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2681
 15. Логинова, Н.А., Осорина, М.В., Холодная, М.А., & Чередникова, Т.В. (2018). Единая теория психических процессов Л.М.Веккера в современной психологии (к 100-летию со дня рождения). Психологический журнал, 6, 102-113.
 16. Ляудис, В.Я. (2011). Память в процессе развития. Москва : МПСИ.
 17. Максименко, С.Д. (2013). Психологія учіння людини: генетико-моделюючий підхід. (Монографія). Київ : Видавничий Дім «Слово». Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdups_2013_2_11_3
 18. Мищенко, Л.В. (2013) Теоретические и методологические проблемы системного исследования пологендерного развития индивидуальности детей младшего школьного возраста. (Монография). SaintLouis, Missouri, USA : Publishing House «Science & Innovation Center».
 19. Наследов,А.Д., Мирошников, С.А., Защиринская О.В., & Ткачева Л.О. (2018). Дифференциальная диагностика когнитивного и психомоторного развития детей четырех лет. Психологический журнал, 39(6), 59-75.
 20. Ревенко, Е. (2015). Индивидуально-типологические варианты возрастного развития как проявление гетерохронности динамики двигательных способностей и интеллекта. Вестник Томского государственного университета, 396, 219-224. https://doi.org/10.17223/15617793/396/38
 21. Рубинштейн, С.Л. (2015). Основы общей психологии. Санкт-Петербург : Питер.
 22. Савина,Е.А. (2015). Проблема развития произвольной регуляции у детей в современной западной психологии. Современная зарубежная психология, 4(4), 45-54. https://doi.org/10.17759/jmfp.2015040407
 23. Сергиенко, Е.А. (2019). Динамика проблематики психологии развития в публикациях «Психологического журнала». Психологический журнал, 40(3), 5-21.
 24. Сосуновский, В.С. (2015). Структура и содержание психомоторной подготовленности детей 11-12 лет. Вестник Томского государственного университета, 399, 236-240.
 25. Сосуновский, В.С., Сухоставская, Е.О., & Верёвкина, Е.О. (2018). Взаимосвязь компонентов кинезиологического потенциала дошкольников. Вестник Томского государственного университета, 427, 191-194.
 26. Хомуленко, Т.Б., & Бужинська, С.М. (2011). Модально-специфічна пам'ять молодших школярів. Харків : ХНПУ. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnpu_psykhol_2016_52_24
 27. Хохліна, О.П. (2017). Проблема змісту базових категорій психології. Юридична психологія, 1, 21-35. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urpp_2017_1_4
 28. Черемошкина, Л.В. (2009). Психология памяти. Москва : Аспект Пресс.
 29. Эльконин, Д.Б. (2007). Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. Москва : Издательский центр «Академия».
 30. Hurlstone, J., & Hitch, G.J. (2015). How is the serial order of a spatial sequence represented? Insights from transposition latencies. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 41(2), 295-324. https://doi.org/10.1037/a0038223
 31. Hurlstone, J., Hitch, G.J., & Baddeley, A.D. (2014). Memory for serial order across domains: An overview of the literature and directions for future research. Psychological Bulletin, 140(2), 339-373. https://doi.org/10.1037/a0034221
 32. Khudolii, O.М., & Titarenco, A.А. (2013). Ectiveness of development programming strength in primary school children. Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports, 7, 83-88. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/PPMBE_2013_7_17
 33. Schmidt, R.A., & Lee, T.D. (2012). Motor skills, motivation and musical practice. Frankfurt am Main : PETER LANG. Retrieved from http://www.hp-research.com/sites/default/files/publications/Schmidt%20&%20Lee%20chapter%20(Mornell%20book)small.pdf
 34. Verwey, W.B., Shea, C.H., & Wright, D.L. (2015). A cognitive framework for explaining serial processing and sequence execution strategies. Psychonomic Bulletin & Review, 22(1), 54-77. Retrieved from: https://link.springer.com/article/10.3758/s13423-014-0773-4
Опубліковано
2020-07-06