ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА МОРАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ В ПЕРІОДИ ДИТИНСТВА І ДОРОСЛІШАННЯ

Ключові слова: моральна самосвідомість, моральна поведінка, почуття, рефлексія, свідомість, самосвідомість

Анотація

Статтю присвячено теоретичному аналізу психологічних особливостей моральної самосвідомості в дошкільному, молодшому шкільному і підлітковому віці. Моральна самосвідомість розглядається як специфічна форма моральної свідомості, усвідомлення себе, своїх моральних цінностей, ставлень, якостей, потенційних можливостей, вчинків, їх мотивів і наслідків, регулювання власної поведінки та моральне самовдосконалення. Мета статті – теоретичне виокремлення психологічних особливостей і механізмів розвитку моральної самосвідомості в дошкільному, молодшому шкільному та підлітковому віці. Основними завданнями стали психологічний аналіз та узагальнення особливостей розвитку моральної самосвідомості в дитячому і підлітковому віці. Методи аналізу, синтезу й узагальнення застосовані щодо наукових праць, у яких розглянуто психологічні особливості становлення моральної самосвідомості особистості, виокремлено механізми її розвитку в дитячому віці та в період дорослішання. Встановлено, що у старшому дошкільному віці самооцінка стає одним із провідних мотивів, що стимулює до активності дитини, але в її моральній самосвідомості ще недостатньо чітко диференційовані реальний та ідеальний образ «Я», звідси і впевненість у володінні високо-цінними в суспільстві особистісними якостями, неузгодженість у розвитку моральної самосвідомості – між ідеалізацією самої себе та переживаннями, пов’язаними з тим, як її оцінюють інші. Значного розвитку досягає самосвідомість у молодшому шкільному віці, у зв’язку зі вступом дитини до школи. Основними чинниками розвитку моральної самосвідомості молодших школярів є сенситивність психіки дітей цього віку до морального виховання, безкомпромісність у моральних вимогах до інших, сприймання вчителя як референтної особи. Самосвідомість є важливим чинником розвитку в підлітковому віці, коли бурхливо розвивається рефлексія, формується Я-образ, усвідомлюються мотиви власної діяльності, відбувається інтимізація внутрішнього життя. Отже, період переходу від дитинства до дорослості є важливим і сприятливим для розвитку моральної самосвідомості особистості. В підлітковому віці закладається «міцний фундамент» моральної поведінки дорослої людини, і це необхідно враховувати під час освітньо-виховного процесу.

Literature

 1. Абрамова, Г.С. (2001). Возрастная психология. Москва: Академический проект.
 2. Алексєєва,Ю.А. (2006). Становлення моральної самосвідомості підлітків у процесі психологічного консультування. (Дис. канд. психол. наук). Київ.
 3. Бех,І.Д. (2012). Особистість у просторі духовного розвитку. Київ : Академвидав.
 4. Бех,І.Д, Чорна, К.І., Журба, К.О., Киричок, В.А., Шкільна, І.М. & Коновець, С.В. (2016). Виховання моральної самосвідомості зростаючої особистості в позакласній діяльності загальноосвітніх навчальних закладів. Харків : «Друкарня Мадрид».
 5. Бехтерев,В.М. (1994). Коллективная рефлексология. Москва : Наука.
 6. Булах,І.С. (2016). Психологія особистісного зростання підлітків: реалії та перспективи. Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД».
 7. Выготский,Л.С. (2005). Психология развития человека. Москва : Эксмо.
 8. Гудима, О.В. (2005). Психолого-педагогічні детермінанти моральних вчинків учнів 2-3 класів. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, 3(27), 133-139.
 9. Журавльова,Л.П. (2014). Емпатія та особистісне зростання в акмеогенезі. Наука і освіта, 5, 134-141.
 10. Зимянський,А.Р. (2009). Генезис форм прояву моральної самосвідомості підлітка. Проблеми загальної та педагогічної психології, 12(5), 129-135.
 11. Киричок,В. (2014). Теоретичні основи виховання моральної самосвідомості молодших школярів. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 8(1), 316-324. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tmpvd_2014_18%281%29__37
 12. Коломієць,Т.В. (2016). Розвиток емпатійної міжособистісної взаємодії в юнацькому віці. Наука і освіта, 9, 77-84. https://doi.org/24195/2414-4665-2016-9-15
 13. Котлова,Л.О. (2018). Теоретико-методологічні засади дослідження чесності в дитячому віці. Scientific International periodics cientific journal, 3,20-29.
 14. Котлова,Л.О. (2020). Структура моральної самосвідомості особистості. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, 9(54), 49-56. https://doi.org/31392/NPU-nc.series12.2020.9(54).08
 15. Лазарєва,О.П. (2015). Психологічні особливості розвитку моральної свідомості дітей дошкільного віку. Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2, 46-55. Режим доступу: http://apspp.soc.univ.kiev.ua/index.php/home/article/view
 16. Лохвицька,Л.В. (2016). Еволюція теорії морального розвитку особистості в наукових підходах зарубіжних психологів. Науковий вісник Херсонського державного університету, 3, 50- Режим доступу: https://pj.journal.kspu.edu/index.php/pj/article/view/771/726
 17. Можаровська,Т.В. (2016). Cтруктурно-динамічна модель розвитку екологічної свідомості. Наука і освіта, 5, 124-130. https://doi.org/10.24195/2414-4665-2016-5-19
 18. Мухина,C. (1980). К проблеме социального развития ребенка. Психологический журнал 5, 43-53.
 19. Овчарова,Р.В. (2015). Нравственное самосознание и внутренняя позиция личности подростка в состоянии социально-педагогической запущенности. Фундаментальные исследования, 2, 2970-297 Режим доступу: https://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=37598
 20. Павелків, Р.В. (2005). Розвиток моральної свідомості та самосвідомості в молодшому шкільному віці. (Дис. д-ра психол. наук). Рівне.
 21. Прихожан, А.М. (1990). Подросток в учебнике и жизни. Москва : Знание.
 22. Реан,А.А. (2003). Психология подростка. Санкт-Петербург : Прайм – ЕВРОЗНАК.
 23. Рубинштейн, С.Л. (2006). Основы общей психологии. Санкт-Петербург : Питер.
 24. Хвостов, А.А. (2000). Онтогенез морального сознания: от подростков до студенчиской молодежи. Развитие личности, 3, 75-100.
 25. Шкільна,І.М. (2014). Виховання моральної самосвідомості старших підлітків як наукова проблема. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 18(2), 413-421. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tmpvd_2014_18%282%29__49
 26. Якобсон,П.М. (1998). Психология чувств и мотивации. Воронеж : МОДЭК ; Москва : Институт практической психологии.
 27. Althof, W., & Berkowitz, M. (2006). Moral education and character education: Their relationship and roles in citizenship education. Journal of Moral Education, 35(Dec), 495-518. https://doi.org/1080/03057240601012204
 28. Aquino, K., Reed, A. (2002). The self-importance of moral identity. Journal of Personality and Social Psychology, 83, 1423-1440. https://doi.org/doi/10.1037/0022-3514.83.6.1423
 29. Bandura,А. (2018). A commentary on moral disengagement: the rhetoric and the reality. The American Journal of Psychology, 131(2), 246-251. doi:10.5406/amerjpsyc.131.2.0246
 30. Beaumaris, R. (2010). Moral Judgment to Moral Action: Implications for Education. (Thesis of the Doctorate of Philosophy). Australia. Retrieved from https://www.academia.edu/11761859/From_Moral_Judgement_to_
  Moral_Action
 31. Kirmani, (2015). Developing moral behaviors in children and adolescents: Psycho-quranic perspective. Indian Journal of Positive Psychology, 6(12), 207-210.
 32. Kolberg, (1963). The development of children's orientations toward a moral order. Vita Humana, 6, 11-35.
 33. Krettenauer, T. (2020). Moral identity as a goal of moral action: A Self-Determination Theory perspective. Journal of Moral Education, https://doi.org/10.1080/03057240.2019.1698414
 34. Narvaez, D. (2005). The Neo-Kohlbergian Tradition and Beyond: Schemas, Expertise, and Character. In G. Carlo & C.P. Edwards (Eds.), 51 of the Nebraska Symposium on motivation. Moral motivation through the life span. (pp. 119-163). University of Nebraska Press. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/7433452
 35. Ramos, A., Griffin, A., Neiderhiser, J., & Reiss, D. (2019). Did I inherit my moral compass? Examining socialization and evocative mechanisms for virtuous character development. Behavior Genetics, 49(2), 175-186. https://doi.org/1007/s10519-018-09945-4
 36. Walker, L.J. (2019). The character of character: The 2019 Kohlberg Memorial Lecture. Journal of Moral Education, 48(3), 275-279. https://doi.org/10.1080/03057240.2019.1698415
Опубліковано
2020-07-06