ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ КУЛЬТУРНИМИ ЦІННІСНИМИ ОРІЄНТАЦІЯМИ І НАЦІОНАЛЬНОЮ АФІЛІАЦІЄЮ В УКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Ключові слова: культурні ціннісні орієнтації, ієрархія, національна афіліація, місто, село, заклади вищої освіти, студентська молодь

Анотація

Сильний зв’язок між культурними ціннісними орієнтаціями і національною афіліацією забезпечує стабільність нації. В студентському віці інтенсивно розвивається групова ідентичність і культурні ціннісні орієнтації особистості. Метою статті є емпіричне вивчення зв’язку між культурними ціннісними орієнтаціями і національною афіліацією українських студентів вітчизняних закладів вищої освіти. Для досягнення цієї мети застосовувалися опитувальник культурних ціннісних орієнтацій (Schwartz Value Survey), модифікована методика «Етнічна афіліація» і методи математичної статистики. В дослідженні взяли участь студенти закладів вищої освіти міста Києва, які приїхали навчатися з різних міст і сіл країни. Виявлено, що найбільш важливим для всіх студентів є полюс «рівноправність», найменш важливим – «ієрархія». У більшої кількості студентів рівень національної афіліації є середнім, значно меншої – низьким і найменшої – високим.
Сила і напрямки зв’язків між культурними ціннісними орієнтаціями і національною афіліацією студентів різні. Для студентів, які приїхали навчатися з міст, визначено сильні й прямі зв’язки культурних ціннісних орієнтацій полюсів «належність», «ієрархія», «гармонія», «рівноправність», «майстерність / домінування» й «афективна автономія» з національною афіліацією. Слабким для цих студентів є зв’язок культурних ціннісних орієнтацій полюсу «інтелектуальна автономія» з національною афіліацією. Для студентів, які приїхали навчатися із сіл, зафіксовано сильні та додатні зв’язки культурних ціннісних орієнтацій полюсів «рівноправність» і «належність» із національною афіліацією. Для цих студентів сильним і оберненим є зв’язок культурних ціннісних орієнтацій полюсу «афективна автономія» з національною афіліацією. В них помічено слабкий і обернений зв’язок культурних ціннісних орієнтацій полюсів «інтелектуальна автономія», «майстерність / домінування», «ієрархія», «гармонія» з національною афіліацією. Отже, сильний зв’язок між багатьма культурними ціннісними орієнтаціями і національною афіліацією констатовано в студентів, які приїхали навчатися з міст.

Literature

 1. Андрущенко, В., & Буглак, Ю. (2018). Освіта в контексті духовної еволюції цивілізації. Interdisciplinary Studies of Complex Systems, 13, 5-14. https://doi.org/10.31392/iscs.2018.13.005
 2. Булах,І.С. (2016). Психологія особистісного зростання підлітків : реалії та перспективи : монографія. Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД».
 3. Jamaludin,N.L., Sam, D.L., Sandal, G.M. et al. (2016). Personal values, subjective well-being and destination-loyalty intention of international students. SpringerPlus, 5, 720. https://doi.org/10.1186/s40064-016-2439-3
 4. Комарова,Н.В. (2006). Спосіб життя української молоді в сільській місцевості. Практична психологія та соціальна робота, 4, 67-72.
 5. Орбан-Лембрик, Л.Е. (2005). Ситуаційні детермінанти поведінки людей у контексті урбаністичного середовища. Соціальна психологія, 5 (13), 54-65.
 6. Romanyuk, L., Dimitrova, R., & Spasovski, O. (2014). Interplay between Subjective Well-being and Personality Values’. Caucasus Journal of Social Sciences, 7 (1), 177-179.
 7. Savenkova, L., & Svyrydenko, D. (2018). Academic Mobility and Academic Migration Issues : the Case of Ukrainian Higher Education. Interdisciplinary Studies of Complex Systems, 13, 57-65. https://doi.org/10.31392/iscs.2018.13.057
 8. Солдатова, Г.У. (1998). Психология межэтнической напряженности. Москва : Смысл.
 9. Спивак, Л.М. (2014). Возрастная динамика становления культурных ценностей группового уровня у юношества. Психологический журнал, 2014, 3-4 (41-42), 72-76.
 10. Співак, Л.М. (2015). Психологія розвитку національної самосвідомості особистості в юності : монографія. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня Рута».
 11. Татарко, А.Н., & Лебедева, Н.М. (2011). Методы этнической и кросс-культурной психологии. Москва: Изд. дом Высшей школы экономики.
 12. Schwartz, S.H. (2006). A Theory of Cultural Value Orientations: Explication and Applications. Comparative Sociology, 5 (2-3), 137-182. https://doi.org/10.1163/156913306778667357
 13. Schwartz, S.H. (2013). National Culture as Value Orientations: Consequences of Value Differences and Cultural Distance. In : Ginsburgh, V., & Throsby, D. (eds). Handbook of the Economics of Art and Culture. (Vol. 2, P. 547-586). Publisher: Elsevier/ North Holland. https://doi.org/10.1016/B978-0-444-53776-8.00020-9 
Опубліковано
2020-07-06