ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОНФЛІКТНИХ ФОРМ ПОВЕДІНКИ СТУДЕНТІВ З РІЗНИМ РІВНЕМ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ

 • Людмила Котлова Житомирський державний університет імені Івана Франка https://orcid.org/0000-0003-2994-6724
 • Марина Зінченко Житомирський державний університет імені Івана Франка
Ключові слова: конфліктні форми поведінки, емоційний інтелект, міжособистісний емоційний інтелект, внутрішньо-особистісний емоційний інтелект

Анотація

У статті презентовано результати емпіричного дослідження взаємозв’язку конфліктних форм поведінки з рівнями розвитку емоційного інтелекту студентів; уточнено зміст поняття «конфліктні форми поведінки» та їх класифікацію, «емоційний інтелект» та його структурні компоненти; представлено витоки конфліктних форм поведінки відповідно до рівня емоційного інтелекту особистості на основі гендерних та вікових особливостей. Проаналізовано поняття конфліктних форм поведінки, їх класифікацію та причини виникнення, зокрема, визначено комплекс суб’єктивних та об’єктивних детермінант конфліктних форм поведінки. Конфліктні форми поведінки (КПФ) – це такий стиль поведінки людини (фізична, вербальна, непряма агресія, роздратування, негативізм, образа, підозрілість тощо), який призводить до виникнення конфліктів. Практично будьяка конфліктна поведінка поєднує в собі як суб’єктивні, так і об’єктивні причини її виникнення, тобто її основу складає комплекс детермінант. Конфліктні форми поведінки поділяються на м’які, нейтральні та жорсткі та у кожної особистості проявляються різною мірою. Студенти з високим рівнем розвитку емоційного інтелекту схильні до співпраці у конфлікті та прояву м’яких форм конфліктної поведінки (фіксація позиції, дружелюбність, угода тощо); студенти із середнім рівнем розвитку емоційного інтелекту найчастіше вдаються до компромісу у конфлікті та нейтральних форм конфліктної поведінки (демонстративні дії, санкціонування, коаліція); студенти з емоційним інтелектом нижче середнього рівня дотримуються більш жорстких форм конфліктної поведінки (фізичне та психологічне насильство, тиск тощо) та схильні до конкуренції у конфліктній ситуації. З’ясовано, що існує тісний прямий зв’язок між окремою групою конфліктних форм поведінки та відповідним рівнем розвитку емоційного інтелекту студентів, а саме: м’які конфліктні форми поведінки найчастіше застосовуються студентами із високим рівнем розвитку емоційного інтелекту; нейтральні конфліктні форми поведінки – студентами із середнім рівнем розвитку емоційного інтелекту; жорсткі конфліктні форми поведінки – студентами із низьким рівнем розвитку емоційного інтелекту.

Література

 1. Андреева, И.Н. (2015). О становлении понятия «эмоциональный интеллект». Вопросы психологии, 5, 83-95. Режим доступа : https://andreeva.by/o-stanovlenii-poniatiya.html
 2. Анцупов, А.Я., & Шипилов, А.И. (2007). Конфликтология. Санкт-Петербург : Питер.
 3. Гришина, Н.В. (2000). Психология конфликта. Санкт-Петербург : Питер.
 4. Журавльова, Л.П., & Шпак, М.М. (2015). Емпатія як психологічний механізм розвитку міжособистісного емоційного інтелекту. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, 3(25), 85-88. Режим доступу : http://eprints.zu.edu.ua/19316/1/ped_psy_25_49.pdf
 5. Котлова, Л.О. (2014). Формування конфліктологічної компетентності студентів як чинника їх особистісного розвитку. Наука і освіта, 5, 162-168. Режим доступу : http://eprints.zu.edu.ua/13662/1/Kotlova_2014.pdf
 6. Котловий, С.А. (2018). Формування соціального досвіду безконфліктної поведінки. Суспільно-політичні та психологічні студії, 2, 64-68. Режим доступу : http://eprints.zu.edu.ua/id/eprint/27826
 7. Люсин, Д. В. (2004). Современные представления об эмоциональном интеллекте. Д.В. Люсин, Д.В. Ушаков (Ред.). Социальный интеллект: Теория, измерение, исследования (с. 29-36). Москва : Изд-во «Институт психологии РАН». Режим доступа: http://www.creativity.ipras.ru/texts/books/social_IQ/lusin1_Social_IQ.pdf
 8. Петровская, Л.А. (1977). О понятийной схеме социально-психологического анализа конфликта. Теоретические и методологические проблемы социальной психологии (с.126-143). Москва : Изд-во Моск. ун-та.
 9. Шпак, М.М. (2014). Психологічні механізми розвитку емоційного інтелекту. Наука і освіта, 5, 104-109. Режим доступу : http://irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exeC21COM=2&I21DBN
  =UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=P
  DF/NiO_2014_5_20.pdf
 10. Matthews, G., Roberts, R.D., & Zeidner, M. (2004). Seven myths about emotional intelligence. Psychological Inquiry, 15, 179-196. DOI: 10.1207/s15327965pli1503_01
Опубліковано
2019-12-27