ПРЕСТИЖНІСТЬ ЯК ЧИННИК ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ КАРАНТИНУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series12.2021.18(63).08

Ключові слова:

професійне самовизначення, престижність, ієрархія престижу, стандарт престижності професій, епідемічна ситуація, карантин, дистанційне навчання, карантинні обмеження.

Анотація

У статті здійснено теоретичний та практичний аналіз проблеми зв’язку престижності з професійним самовизначенням підлітків в умовах карантинних обмежень. Проаналізовані теоретичні підходи щодо визначення понять професіоналізм, професійна орієнтація та окреслена роль престижу в генезисі професійного самовизначення старшокласників. Зокрема, щоб мати можливість більш точно та правильно обрати професійний напрямок, постає величезна кількість питань, які допомагають виявити ключові фактори й умови, що можуть здійснити вплив на профорієнтацію людини. Бажання індивіда, соціальна та економічна ситуація, внутрішні властивості, особливості темпераменту та характеру, життєвий досвід, потяг та нахили, престижність професії, матеріальна винагорода, статус у суспільстві, допомога іншим, вирішення власних проблем – і це не весь список суб’єктивних та об’єктивних чинників, що можуть орієнтувати особистість на вибір майбутньої сфери професійної діяльності. З’ясовано, що у сучасному стані карантинних обмежень у підлітків при виборі майбутнього фаху домінують такі фактори професійної діяльності як ризикованість, безпека та соціальна дистанція, по відношенню до її престижності. Ізоляція та соціальна дистанція індивідів одне від одного в умовах карантину, спричинених COVID-19, можуть позначитися на виокремленні одних професій від інших. Встановлено, що це спонукає підлітків у подальшому обирати такі напрямки, які будуть більш значимими та престижними навіть за дистанційних умов навчання. Зазначено, що в умовах пандемії досить ефективно проявила себе технологія дистанційного навчання, яка наразі має запровадження в усіх освітніх закладах різних типів. Її введення допомагає учням не тільки здійснювати участь у навчальній діяльності з педагогами, але й дає змогу взаємодіяти з працівниками освітніх закладів (психолог, соціальний педагог, адміністрація закладу освіти та інші). Констатовано, що престижність як чинник професійного самовизначення в умовах карантинних обмежень посідає важливе місце у структурі обрання майбутнього фаху підлітком.

Література

 1. Арендачук, И.В. (2006). Профессионализм личности в научно-педагогической деятельности. Саратов : Изд-во Саратовского университета.
 2. Гриневич, Л., Ільїч, Л., Морзе, Н., Прошкін, В., Шемелинець, І., Линьов, К., та ін. (2020). Організація освітнього процесу в школах України в умовах карантину: аналітична записка. Київ : Київський університетімені Бориса Грінченка. Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31739/1/L_Hrynevych_L_Ilich_K
  _Lynov_N_Morze_O_Pprotsenko_V_Proshkin_H_Rii_Analit_zapiska_2020.pdf
  .
 3. Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, 29, ст. 228). Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/
  16125-14#Text
  .
 4. Климов, Е.А. (2004) Психолоrия профессиональноrо самоопределения. Учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. Москва : Издательский центр «Академия».
 5. Григоровська, Л.В., & Найдьонов, М.І. (2009). Соціальна ситуація дефіцитності-престижності професій. Науково-практична конференція «Державна служба зайнятості України на ринку праці в умовах світової фінансово-економічної кризи: питання теорії та виклики практики» (м. Київ, 2009 р.), (с. 136143). Київ : ІПК ДСЗУ. Режим доступу: http://iris-psy.org.ua/publ/st_0091.pdf.
 6. Маркова, А.К. (1996). Психология профессионализма. Москва : Международный гуманитарный фонд «Знание».
 7. Найдьонов, М.І. (2013). Психологія престижності професій. (Монографія). Кіровоград : Імекс-ЛТД Режим доступу: http://iris-psy.org.ua/publ/pop.pdf.
 8. Найдьонов, М.І., & Григоровська, Л.В., (2013). Соціально-психологічні чинники престижності професій: підготовка молоді до активного самоздійснення на сучасному ринку праці. Кіровоград : Імекс-ЛТД. Режим доступу: http://iris-psy.org.ua/publ/spfop.pdf.
 9. Постанова Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України корона вірусу» (м. Київ, 11 березня 2020 р., 211). Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-2020-%D0%BF#Text.
 10. Пряжников, Н.С. (1996). Профессиональное и личностное самоопределение. Москва : Издательство «Институт практической психологии».
 11. Сидоренко, О.Б., Федоренко, А.Ф., Ханецька, Т.І. (2019). Самоефективність особистості у виборі копінг-стратегій поведінки. Проблеми сучасної психології. Збірник наукових праць Запорізького національного університету та Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 1(15), 112122. Режим доступу: https://doi.org/10.26661/2310-4368-2019-1-15-17.
 12. Федоренко, Л.П. (2020). Психологічні особливості професійного самовизначення випускників сільських шкіл. (Автореф. дис. канд. психол. наук). Київ. Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/34515/100431170.
  pdf?sequence=1&isAllowed=y
 13. Schleicher, A. (2020). The Impact of COVID-19 on Education: Insights From Education at a Glance 2020. Режим доступу: https://www.oecd.org/education/the-impact-of-covid-19-on-education-insights-education-at-a-glance-2020.pdf.
 14. Policy brief: education during covid-19 and beyond. (2020). Режим доступу: https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2020/08/sg_policy_brief_covid-19_and_education_august_2020.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-30