ВПЛИВ СИБЛІНГОВОЇ ПОЗИЦІЇ НА ЗАДОВОЛЕНІСТЬ ПОДРУЖНІМИ ВІДНОСИНАМИ У МОЛОДИХ СІМ’ЯХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series12.2021.18(63).06

Ключові слова:

батьківська сім’я, поведінка, сиблінги, шлюб, комплементарність, сиблінгова позиція, подружні відносини, сумісність, адаптація, задоволеність шлюбом.

Анотація

У статті розглянуто особливості подружніх відносин у молодих сім’ях. Презентовано аналіз зарубіжних і вітчизняних досліджень щодо проблеми подружніх відносин, зокрема вплив сиблінгової позиції на рівень задоволеності шлюбом. Розкрито психологічний зміст поняття сиблінгової позиції. Охарактеризовано особливості компліментарних, частково-компліментарних та некомпліментарних шлюбів відповідно до сиблінгової позиції. Зазначено, що компліментарність шлюбу дає можливість людині інтегрувати у своє сімейне життя отриманий позитивний досвід взаємодії з сиблінгами. За результатами рангової кореляції Спірмена встановлено статистично значущий позитивний взаємозв’язок між порядком народження у родині із его-станом дитини (r=0,467; p=0,002), задоволеністю стосунками у парі (r=0,899; p=0,0001). Взаємозв’язок між порядком народження у родині з его-станом батька (r=-0,784; p=0,0001), задоволеністю стосунками із сиблінгом (r=-0,675; p=0,0001) не є статистично значимим. Встановлено, що у компліментарних шлюбах більшість респондентів мають близькі стосунки зі своїми сиблінгами, а у некомпліментарних парах стосунки із сиблінгом є незадовільними. Отримавши досвід незадовільних стосунків з сиблінгом, досліджувані на підсвідомому рівні обирають партнера для сумісного життя з іншою сиблінговою позицією, тим самим намагаються не відтворити сценарій стосунків, який був у сім’ї їх батьків. Его-стан батька більше виражений у дітей старшого віку, ніж у молодших. У молодших частіше розвивається Его-стан дитини. Задоволеність стосунками у парі по відношенню до партнера і самого себе вища у молодших дітей. Задоволеність стосунками із сиблінгом вище у старших дітей. Констатовано, що компліментарні шлюби у більшій мірі задоволені своїми подружніми відносинами, стосунками із сиблінгами, функції, які виконували партнери є схожими з тими, які вони здійснювали у родині своїх батьків. Зазначено, що стабілізації подружніх відносин у молодих сім’ях буде сприяти розробка відповідної психокорекціїйної програми, враховуючи сіблингову позицію кожного із подружжя.

Література

 1. Адлер, А. (1997). Понять природу человека. Москва : Академический проект.
 2. Боуэн, М. (2005). О процессах дифференциации своего «Я» в родительской семье. Теория семейных систем Мюррея Боуэна: основные понятия, методы и клиническая практика. Москва : Когито-Центр, 81–106 .
 3. Витек, К. (1988). Проблемы супружеского благополучия. Москва : Прогресс.
 4. Гроздова, Е., & Лидерс, А. (1997). Комплементарность супругов и удовлетворенность браком. Семейная психология и семейная терапия: Ежеквартальный научно-практический журнал, 2, 23–31.
 5. Коттлер, Дж. (2001). Психотерапевтическое консультирование. Санкт-Петербург : Питер.
 6. Кратохвил, С. (2009). Психотерапия семейно-сексуальных дисгармоний. Санкт-
  Петербург : Речь.
 7. Мушкевич, М., Федоренко, Р., Магдисюк, Л., & Дучимінська, Т. (2018). Психологія молодої сім’ї: монографія. Луцьк : Вежа-Друк.
 8. Обозов, Н.Н. (1990). Психология межличностных отношений. Киев : Лыбидь.
 9. Олифирович, Н.И. (2007). Психология семейных кризисов. Санкт-Петербург : Речь.
 10. Осьодло, В. (2017). Проблема сіблінгових стосунків у психології сім’ї: впорядкування наукового дискурсу. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Психологія, Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadpn_2017_1_8
 11. Роджерс, К. (2002). Психология супружеских отношений. Возможные альтернативы. Москва : ЭСМО.
 12. Сысенко, В. А. (1989). Супружеские конфликты. Москва : Мысль.
 13. Ющенко, Я.І. (2013). Компліментарність та функціонально-рольова узгодженість подружжя як чинники задоволенності шлюбом. Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія, 5(13), 313–319.
 14. Ewin Smith, T. (1990). Academic achievement and teaching younger siblings. Social Psychology Quarterly, 53(4), 352–362.
 15. Howe, N., & Rinaldi, C. (2004). You be the big sister’: maternal-preschooler internal state discourse, perspective-taking, and sibling caretaking. Infant and Child Development, 13, 217–234.
 16. Sokal, L., & Piotrowski, C. (2011). My Brother’s Teacher? Siblings and Literacy. Education Research International, 253896. https://doi.org/10.1155/2011/253896
 17. Toman, W. (1961). Family constellation of normal and disturbed marriages. Journal of Ind. Psychol, 17, 93–95.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-30