Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Веб-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам щодо стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

Керівництво для авторів

Вимоги до написання статей . 

Факультет спеціальної та інклюзивної освіти Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова планує у кінці календарного року видати збірку наукових праць Науковий часопис (Корекційна педагогіка та спеціальна психологія), яка входить до переліку друкованих фахових видань ВАК України (галузі: педагогічні, психологічні), має міжнародний стандартний номер періодичного видання ISSN 2310-0893, включений до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus ICV 2015: 38.66.

Науковий часопис видається за рахунок фізичних та юридичних осіб. Вартість однієї сторінки – тексту – 65 грн. Умови здійснення оплати статей будуть Вам надіслані у випадку прийняття статті до друку.

Науковий часопис (Корекційна педагогіка та спеціальна психологія). Випуск 38 вийде у кінці грудня 2019 року. Після виходу із друку Наукового часопису упродовж 6 місяців із дати видання автори мають право забрати авторські примірники. Колектив авторів отримує кількість примірників, що відповідає кількості авторів. Передбачається пересилка збірки за кошти авторів за попередньою домовленістю (Нова Пошта). 

Статті приймаються українською, російською або англійською мовами.

Вимоги до оформлення статей: 

 1. Вимоги до оформлення тексту:
 2. Матеріали статті в електронному варіанті формату *.doc пересилаються на електронну адресу fsio100@ukr.net. Назва документу відповідає прізвищу автора/авторів (наприклад, «Базима.doc», «Шеремет_Базима.doc»). В темі листа, залежно від того, у якому розділі планується розміщення статті, зазначається: «Науковий Часопис 38. Корекційна педагогіка» або «Науковий Часопис 38. Спеціальна психологія».
 3. Обсяг статті – від 12 сторінок друкованого тексту (без нумерації сторінок). Загальний обсяг статті не повинен перевищувати 25 сторінок.
 4. Розмір аркушу – А-4, тип шрифту: Times New Roman; розмір шрифту – 14 пт; стиль «Стандарт»; міжрядковий інтервал – 1,5, вирівнювання по ширині, абзац – 1,25 мм.
 5. 4. Параметри сторінки – по 2,0 см з усіх сторін.
 6. Виклад матеріалу статті має відповідати п.3 Постанови Президії ВАК України «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України» від 15 січня 2003р. № 7 – 05/1.
 7. 6. В тексті статті після кожного прізвища автора ставиться посилання (у квадратних дужках) на список використаних джерел.
 8. Посилання на цитовані джерела подаються у квадратних дужках після цитати, де перше число – номер джерела в списку використаної літератури, який додається до статті, друга – номер сторінки (діапазон сторінок задається через тире) (наприклад: [1, с.14] або [6, с. 138-141]); декілька джерел відділяються крапкою з комою або дефісом (наприклад: [1; 5;12] або [7-9]).
 1. Вимоги до набору тексту:
 2. Вимкнути функцію «перенос».
 3. Вимкнути функцію «нумерація сторінок».
 4. Відступ першого рядку кожного абзацу робиться автоматично через меню Microsoft Word (Формат – Абзац – виступ на першій сторінці – 1,25 мм ).
 5. Відстань між словами – не більше 1 пропуску; зайві пропуски між словами небажані.
 6. Використовувати дефіс «-», який не відділяється пропусками та тире «–», яке відділяється з обох сторін пропусками відповідно до тексту.
 7. Схеми формуються за допомогою функції «Групування об’єктів».
 8. Граничні розміри таблиць у тексті (104x170) мм, назва таблиці розміщується над таблицею. Мінімальний розмір шрифту таблиць – 8 пт.
 9. Граничні малюнків у тексті (104x170) мм Малюнки виконуються по можливості векторною графікою. Сканування малюнків виконується з роздільною здатністю 300 dpiі, зберігається у форматі ТІF (ІВМ РС). Підпис розміщується під малюнком з позначенням «Рис.».
 10. Виділення кольором і кольорові малюнки та графіки небажані (друк збірки чорно-білий).
 1. Вимоги до змісту тексту (Див. зразок):
 2. Бібліографічний показник УДК: без абзацного відступу, жирний шрифт (ліворуч).
 3. Прізвище та ініціали автора / авторів: жирний шрифт, курсив, вирівнювання праворуч; електронна адреса / адреси (Див. зразок).
 4. Назва статті (мовою написання статті): великі літери, жирний шрифт, вирівнювання по центру.
 5. Анотація статті (без слова «анотація») та ключові слова (розпочинаються словосполученням «Ключові слова:»; курсив), українською мовою. Анотація – 70-100 слів, ключові слова – 6-10 слів.
 6. Текст статті повинен мати у своїй структурі такі елементи, як: постановка проблеми, аналіз досліджень і публікацій, мета статті, виклад матеріалу дослідження, висновки, перспективи подальших пошуків у напрямі дослідження. Зазначені елементи представляються стилістично та виділяються графічно. (Див.зразок).
 7. Список використаних джерел (з двокрапкою, по центру): жирний шрифт. Бібліографічні джерела подаються за списком, без відокремлення абзацем; ім’я автора праці (або перше слово її назви) виділяється жирним шрифтом. На всі джерела, вказані в переліку, має бути посилання в тексті статті. Використана література оформлюється мовою першоджерела та транслітерацією, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України N 55 від 27 січня 2010 р.; посилання на правила оформлення http://nbuv.gov.ua/node/929 посилання на транслітераційний переклад в онлайн режимі http://translit.kh.ua/. Список використаних джерел оформлюється відповідно до стандарту APA – Міжнародного стилю оформлення наукових публікацій (Див. додаток 2). Зверніть увагу! Змінилися правила оформлення!
 8. Анотації статті (без слова «анотація») та ключові слова (розпочинаються словосполученням «Ключові слова:»; курсив), російською та англійською мовами. Перед кожною анотацією жирним шрифтом зазначається прізвище та ініціали автора, назва статті (мовою, якою написана анотація). Анотації мають містити такі компоненти: мета дослідження, методики дослідження (або процедура дослідження), результати дослідження, висновки. Анотація російською мовою – 70-100 слів, ключові слова – 6-10 слів. Анотація англійською мовою – 250-300 слів, ключові слова – 6-10 слів. (Див. зразок).
 9. Супровідна сторінка (не оплачується): відомості про автора / авторів подаються без скорочень (прізвище, ім’я, по батькові, наукове звання, посада, місце роботи, адреса, e-mail, телефон (Див. зразок). 

Оформлену за вимогами статтю та супровідну сторінку з відомостями про автора надсилайте на електронну адресу fsio100@ukr.net. 

Перед відправленням листа, перевірте, будь ласка, чи відповідає оформлення статті та відомостей про автора вимогам та зразку. 

Кожна стаття проходить подвійне «сліпе» (анонімне) рецензування членами рецензійної колегії та експертами з проблематики наукового дослідження, представленого у статті. З критеріями рецензування можна ознайомитися у додатку (Див. додаток 1). 

Після рецензування статті автор упродовж 5 робочих днів буде повідомлений про результати рецензування (прийняття статті, потреба у доопрацюванні статті з рекомендаціями, відмова у друку статті).

удк: 376.36:81’23

 

ПІДГОТОВКА КОРЕКЦІЙНИХ ПЕДАГОГІВ В УКРАЇНІ

 

Анотація українською мовою (70-100 слів).

Ключові слова: 6-10 слів.

 

Постановка проблеми Текст статті. Текст статті. Текст статті.

Аналіз досліджень і публікацій Текст статті. Текст статті. Текст статті.

Мета статті Текст статті. Текст статті. Текст статті.

Виклад матеріалу дослідження Текст статті. Текст статті. Текст статті.

Висновки, перспективи подальших пошуків у напрямі дослідження Текст статті. Текст статті. Текст статті.

 

Список використаних джерел:

Додаток 2.

 

References:

Додаток 2.

 

Миколайчук Т. М. Подготовка коррекционных педагогов в Украине.

Анотація російською мовою (70-100 слів).

Ключові слова російською мовою: 6-10 слів.

Mykolaichuk M. Professional training for special pedagogues in Ukraine.

Анотація англійською мовою (250-300 слів).

Ключові слова англійською мовою: 6-10 слів.

 

-----розрив сторінки-----

МИКОЛАЙЧУК ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки і психології вищої школи факультету менеджменту освіти та науки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (Київ, Україна), mykol@ukr.net

Контактний телефон: (8-044) 486-80-38

 

Додаток 1.

 

ВІДГУК РЕЦЕНЗЕНТА НА СТАТТЮ

 

Назва статті

 

Шифр (автор)

 

Шифр (рецензент)

 

 

 1. Оригінальність та актуальність статті
 2. Відповідність назви, анотації та ключових слів змісту статті
 3. Ступінь наукової новизни дослідження
 4. Повнота представленості теоретичного матеріалу або теоретичного й експериментального матеріалу; релевантність отриманих результатів досліджуваним реаліям
 5. Наявність у статті результатів аналізу вітчизняних та зарубіжних класичних і сучасних досліджень, опублікованих у монографічних та дисертаційних виданнях
 6. Представленість у статті результатів аналізу досліджень, опублікованих у вітчизняних та зарубіжних наукових журналах і збірниках наукових праць
 7. Достатність/недостатність використаних літературних джерел та їх відповідність змісту статті
 8. Чи вказані у списку використаних джерел праці науковців, які згадані в змісті статті? Чи присутні у тексті статті посилання на науковців, які згадані у списку використаних джерел?
 9. Цінність отриманих результатів для подальшого розвитку теорії та практики корекційної педагогіки та спеціальної психології
 10. Відповідність висновків меті та завданням дослідження, їх обґрунтованість і переконливість
 11. Доречність представленого в статті ілюстративного матеріалу (таблиць, рисунків, діаграм, гістограм тощо), якість їх оформлення (допускається відсутність ілюстративного матеріалу)
 12. Якість цитування у статті й оформлення списку використаних джерел відповідно до вимог
 13. Відповідність статті встановленому Редакцією обсягу (не менше 0,5 др. арк. – не менше 12 сторінок (не менше 21600-22000 знаків) – без анотацій та списку використаних джерел)
 14. Правильність і коректність оформлення статті (науковий стиль, прийнята термінологія, чіткість формулювання, зрозумілість для сприйняття, чіткість, логічність, послідовність викладу матеріалу, аргументованість тощо)

 

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ЯКОСТІ СТАТТІ

РЕКОМЕНДАЦІЇ РЕЦЕНЗЕНТА

 

 

 

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.